Projektování distribučních sítí

Zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN.

Popis produktu:

Obsahem produktu je zpracování projektové dokumentace stavební i technologické části venkovních a kabelových distribučních sítí NN, VN a VVN. Protože se jedná o liniové stavby, je potřeba navíc zajistit inženýrské činnosti v souladu s požadavky příslušné legislativy. Inženýrské činnosti jsou popsány samostatným produktem, u projektů distribučních sítí však bývají zpravidla jejich nedílnou součástí.

Z hlediska Zákona č.183/2006 O územním plánování a stavebním řádu je projekt obvykle zpracováván ve třech stupních - dokumentace pro územní řízení, následně dokumentace pro stavební řízení a v návaznosti na stavební povolení prováděcí dokumentace stavby.
U projektů sítí VN je na základě požadavku objednatele navíc zpracována elektronická podoba projektu pro technickou evidenci.

Při vlastní realizaci stavby spolupracuje společnost s objednatelem formou autorského dozoru projektanta a po ukončení stavby vypracovává dokumentaci skutečného provedení stavby.

Po realizaci stavby je zpracována dokumentace skutečného provedení vhodná k exportu do informačního systému technické evidence objednatele.

Inženýrské činnosti

Zajištění činností souvisejících s projektováním a realizací staveb - smluv a budoucích smlouvách, smluv o věcném břemenu, územních rozhodnutí, stavebních povolení, vytyčování staveb a autorského dozoru.

Popis produktu:

Produkt obsahuje zajištění smluv o budoucích smlouvách, zajištění souhlasů se vstupy na pozemek a práva provést stavbu v souvislosti s její realizací, sepsání smluv o zřízení věcného břemene a jejich vklad do Katastru nemovitostí a vypořádání finančních náhrad za věcná břemena.

Tento produkt je většinou součástí projektů liniových staveb, případně i rozvoden. Bývá rovněž realizován samostatně pro projektové dokumentace zpracované jinými projekčními organizacemi nebo pro zhotovitele stavby na dokončené akce.

Dokumentace skutečného provedení staveb

Zpracování dokumentací skutečného provedení staveb a pasportů stávajícího stavu elektrických zařízení provozovatele.

Věcná břemena

Zřizování věcných břemen včetně vkladu do katastru nemovitosti a zajištění výplaty náhrad vlastníkům.

Geodetické činnosti

Zajištění geodetických činností souvisejících s projektováním a realizací staveb.

Dokumentace skutečného provedení staveb

Zpracování dokumentací skutečného provedení staveb a pasportů stávajícího stavu elektrických zařízení provozovatele.

Pro rozumné a odpovědné

Dejte na názor a zkušenosti našich techniků a inženýrů, kteří jsou v uvedených oblastech odborníky. Pokud se rozhodnete pro naše služby, získáte spolehlivého partnera a perspektivně výhodnou investici.