Služby

Společnost si za svůj cíl vytkla postupné prosazování nových metod systémového řízení investičního procesu, především formou tzv. manažera projektu. Integrující úloha projektového manažera spočívá v tom, že svou činnost začíná v okamžiku, kdy jakýkoliv investor přijme nějakou myšlenku jako nosný podnět k investování a končí tehdy, až hotové dílo naplní investorovy představy. Základem práce projektového manažera je proniknutí do potřeb investora a přesná strukturace jeho cílů. V dnešní době dochází k častému poškozování zákazníka, buď na ceně nebo kvalitě, nejčastěji však obojím, aniž existuje korektiv této činnosti. Nezávislý projektový manažer pracuje ve jménu a na účet investora, přičemž je jako tento stejným způsobem zainteresován (cena, kvalita) a je tedy větší naděje, že projekt „uhlídá“ i v uvedených podmínkách. Dát svému klientovi správnou odpověď na základní otázku, zda daný investorský záměr je právě „to pravé“, zda je nejen proveditelný, ale i „smysluplný“ je podstatou profesionality projektového manažera. Projektový manažer nemůže nahradit investora, poskytuje mu však nenahraditelné služby.

Pro obecní a městské úřady

Nabízíme komplexní řízení inženýrsko-investorské činnosti v oblasti přípravy a realizace vodohospodářských investic, jako například:

 • technicko - ekonomické studie a rozbory
 • vodohospodářské a rozvojové studie pro města, obce a územní celky v oblasti zásobování vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod
 • generely pro vodovodní a kanalizační sítě
 • podklady a dokumentace sloužící pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení realizační dokumentace
 • soutěžní dokumentace pro výběrová řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění o veřejných zakázkách vyhodnocení soutěžních nabídek včetně doporučení pro rozhodování zadavatele
 • projednání veškerých smluv souvisejících s přípravou a realizací staveb, jako např. Smlouvy o zřízení věcného břemene, Kupní smlouvy, Smlouvy o dílo apod.
 • technický dozor investora, komplexní dohled nad realizací stavby
 • zastupování investora při přejímacích řízeních a zajištění podkladů pro kolaudaci stavby, včetně majetkoprávního vypořádání kompletní zajišťování žádostí o poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR

Pro fyzické a právnické osoby

Projektová složka naší společnosti Vám nabízí zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně rozpočtů a specifikací v následujících aplikacích:

 • posouzení způsobu odkanalizování a vodofikace území
 • návrhy koncepce odkanalizování a vodofikace
 • návrhy alternativních způsobů odkanalizování
 • návrhy technologie čištění odpadních vod a úpraven pitné vody
 • technickou pomoc v rámci celé projektové fáze
 • návrhy provozních a manipulačních řádů
 • autorský dozor při realizaci staveb
 • technický dozor investora při realizaci stavby

Pro rozumné a odpovědné

Dejte na názor a zkušenosti našich techniků a inženýrů, kteří jsou v uvedených oblastech odborníky. Pokud se rozhodnete pro naše služby, získáte spolehlivého partnera a perspektivně výhodnou investici.